VABILO

Začetek izleta: 24.03.2024

Spoštovane članice in člani
Kolesarsko – pohodniškega društva Hej, gremo naprej
Upravni odbor društva Vas v skladu s 16. členom Pravil društva vljudno

V A B I
na 13. volilni občni zbor društva, ki bo v nedeljo, 24. marca 2024, s pričetkom ob 12.00
uri, na turistični kmetiji Breznik, Komarnica 4, Cerkvenjak.
Za 13. volilni občni zbor društva se predlaga naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev zbora, pozdrav predsednika društva in izvolitev delovnega
predsedstva: predsednika delovnega predsedstva in dveh članov, verifikacijske
komisije, zapisnikarja in overitelja zapisnika
2. Ugotovitev sklepčnosti ter obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Poročilo o delu Upravnega odbora društva, Vodniškega odbora in Poročilo o
finančnem poslovanju društva za leto 2023
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za leto 2023
5. Podelitev priznanj
6. Razrešitev članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega
razsodišča Kolesarsko-pohodniškega društva Hej, gremo naprej
7. Volitve novih članov Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega
razsodišča KPD Hej, gremo naprej za mandatno obdobje 2024 – 2028
8. Program dela za leto 2024 in Finančni načrt za leto 2024
9. Članarina 2024
10. Beseda gostov
11. Razno

 

Po končanem občnem zboru bo sledilo druženje s kosilom in glasbo.

Predsednik društva
Igor Oprešnik

Vabilo

Scroll to Top