Varuh gorske narave

Varuh gorske narave je prostovoljni strokovni delavec, ki je opravil formalno izobraževanje pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) in je usposobljen za varovanje gorske narave ter bo predvsem znotraj planinskih društev (PD) spremljal in usmerjal različne dejavnosti s ciljem varovanja gorske narave. Program za pridobitev strokovnega naziva Varuh gorske narave je nadgradnja in dopolnitev programa gorske straže.

V času, ko skušamo k delovanju človeka v njegovem okolju pristopati celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Ob uveljavljanju programov ekološke sanacije planinskih koč, vzdrževanju planinskih poti ter organizaciji različnih oblik planinske dejavnosti,  potrebujemo v planinskih društvih in meddruštvenih odborih koordinatorje, ki bodo tako ob prenovi ali gradnji planinske koče kot ob vzdrževanju, označevanju in nadelavi planinskih poti, vodenju izletov, načrtovanju usposabljanj in oblikovanju programa (dejavnosti) planinskega društva znali ravnati in vzgajati v skladu z načeli varovanja gorske narave.

Cilji in naloge varuha (gorske) narave:

 • Varovanje (gorske) narave v skladu z načeli varovanja gorske narave.
 • Razvijanje odgovornega odnosa do okolja in narave ter spodbujanje interesa za njegovo aktivno varovanje;­ vzpodbujanje spoznanja, da je človek sestavni del narave;­ razvijanje spoštovanja do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in nežive narave.
 • Dajanje pobud, priprava mnenj in predlogov.
 • Načrtovanje in izvajanje različnih oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravoslovno vsebino.
 • Spodbujanje kritičnega presojanja o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih posegov v naravno okolje.
 • Seznanjanje z globalnim pomenom gorskih ekosistemov.
 • Vzpostavljanje partnerstev pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.
 • Seznanjanje z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah, o zavarovanih območjih in naravnih parkih, o onesnaževanju in uničevanju gorske narave ter vplivi množičnega obiska, o zaščitenih ter ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah.
 • Vodenje odsekov za varstvo gorske narave in gorsko stražo v planinskih društvih (PD) in Meddruštvenih odborih (MDO).
 • Sodelovanje s pristojnimi Zavodi za varstvo naravne dediščine in ostalimi inštitucijami.
 • Načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slovenije in njenih komisij s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem segajo v gorski svet.