19.3.2023 – VABILO IN DNEVNI RED 12.OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva Vas v skladu z 19. členom Pravil društva vljudno
V A B I
NA 12. REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA,
ki bo v nedeljo, 19. marca 2023, po končanem pohodu, na Izletniški kmetiji
Breznik, Komarnica 4, 2236 Cerkvenjak
Za 12. redni občni zbor društva predlagam naslednji

DNEVNI RED:
1. Otvoritev zbora, pozdrav predsednika društva in izvolitev delovnega
predsedstva: predsednika delovnega predsedstva in dveh članov, verifikacijske
komisije, zapisnikarja in overitelja zapisnika
2. Ugotovitev sklepčnosti ter obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Poročilo o delu Upravnega odbora društva, Vodniškega odbora in Poročilo o
finančnem poslovanju društva za leto 2022
4. Poročilo o delu Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za leto 2022
5. Program dela za leto 2023 in Finančni načrt za leto 2023
6. Potrditev članarine 2023
7. Podelitev priznanj
8. Beseda gostov
9. Razno

Po končanem občnem zboru sledita kosilo in druženje.
Maribor, 25. februar 2023
Predsednik društva
Igor Oprešnik, l.r.